آ

أ

إ

ا

ب

ج

ح

د

ذ

ر

ز

س

ش

ع

غ

ف

م

ن

و